Polityka prywatności i pliki "cookies"

Klauzule polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie internetowym agencjanian.pl

 

I. Postanowienia Ogólne

1.           Niniejszy Dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym „agencjanian.pl”  (dalej jako: „Agencja”) oraz zasady wykorzystywania plików „cookies”.

2.           Administratorem Serwisu internetowego „agencjanian.pl” (dalej jako: Administrator), jest: Beata Pietrusewicz, działającą pod firmą: „Firma Agencja Niań Beata Pietrusewicz” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 224B/9 (kod pocztowy 60-166), wpisaną do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 27609 o zidentyfikowaną po nadanym numerze NIP: 772-230-75-73; REGON: 300900510.

3.           Dane osobowe, zbierane przez Administratora Serwisu internetowego, są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), (zwanego dalej: RODO).

4.           Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Zamawiających Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

II. Dane osobowe

 

1.         Administrator danych osobowych

a)           Administratorem Twoich danych osobowych jest: Beata Pietrusewicz, działająca pod firmą: „Firma Agencja Niań Beata Pietrusewicz” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 224B/9 (kod pocztowy 60-166), wpisaną do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 27609 o zidentyfikowaną po nadanym numerze NIP: 772-230-75-73; REGON: 300900510.

b)           W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

-              poczty elektronicznej: iod@agencjanian.pl

-              poczty tradycyjnej: ul. Grunwaldzka 224B/9 60-166 Poznań

-              telefonu: +48 666 640 991.

 2.        Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie określonym w Regulaminie świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „agencjanian.pl”.

 3.        Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

a)           dane kontaktowe;

b)           dane dotyczące zamówień w Serwisie internetowym;

c)            dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

d)           dane dotyczące usług marketingowych.

4.         Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie, niezbędnych do realizacji umowy, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „agencjanian.pl” danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 5.        Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Zamawiającego.

6.         Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 

a)           kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,

b)           kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),

c)           po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

 7.        Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe Zamawiającego następującym kategoriom odbiorców:

a)           organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

b)           dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego i w celach określonych w Regulaminie świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „agencjanian.pl” np. w celu realizacji zamówienia.

 8.        Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

a)           żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b)            żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c)             żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d)             żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f)               żądania przenoszenia danych osobowych.

Jako Administrator danych osobowych, niezwłocznie, a w każdym razie w terminie 21 dni od otrzymania żądania, udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez żądaniem, o którym mowa powyżej. W razie potrzeby, wskazany powyżej termin, może być przedłużony o kolejne 14 dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub znaczną liczbę żądań. W każdym wypadku, Administrator danych osobowych, poinformuje o takim przedłużeniu w terminie 21 dni od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

9.         Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych, potwierdzenia informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.  Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

a)           dostępu do danych osobowych;

b)           uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) do h) RODO;  

c)            uzyskania kopii swoich danych osobowych;

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych należy zgłosić na adres e-mail: iod@agencjanian.pl .

 10.      Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia niekompletnych danych swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres  e-mail: iod@agencjanian.pl

 11.      Prawo do usunięcia danych osobowych “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

a)           Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych, niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17.

b)            Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych należy zgłosić na adres e-mail: iod@agencjanian.pl

 12.      Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art.18.

Żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, należy zgłosić na adres e-mail: iod@agencjanian.pl .

13.       Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechni używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 lit. a) i b).

Żądanie przenoszenia swoich danych osobowych, należy zgłosić na adres e-mail: iod@agencjanian.pl .

14.       Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w sytuacjach określonych w art. 21.

Żądanie przenoszenia swoich danych osobowych, należy zgłosić na adres e-mail: iod@agencjanian.pl .

15.       Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Żądanie cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić na adres e-mail: iod@agencjanian.pl .

16.       Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

II. Pliki „cookies”

1.         Postanowienia ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2.        Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 3.           Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

a)                Cookies sesyjne - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

b)               Cookies trwałe - są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 4.        Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

a)           tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,

b)           określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords

Dla poznania zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).