Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „agencjanian.pl”

 


§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres Usług oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem serwisu internetowego „agencjanian.pl” prowadzonego pod adresem: www.agencjanian.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), warunki świadczenia Usług, zasady funkcjonowania Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Serwis jest platformą komunikacyjną pozwalającą na zlecenie usługi opieki nad dziećmi.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Przed przystąpieniem do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Klauzul polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym „agencjanian.pl”.
Przystąpienie do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz Klauzul polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym „agencjanian.pl”, jak również stanowi zobowiązanie do przestrzegania zawartych w/w dokumentach postanowień.
Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści naruszających dobra osobiste oraz prawa autorskie, w szczególności Organizatora i Klienta.

 

§ 2 Definicje

Terminy określone w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, który na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Usług oferowanych przez Organizatora,
Organizator - Beata Pietrusewicz, działającą pod firmą: „Agencja Niań Beata Pietrusewicz” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 224B/9 (kod pocztowy 60-166), wpisaną do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 27609 o zidentyfikowaną po nadanym numerze NIP: 772-230-75-73; REGON: 300900510.
Usługa – oferowana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie opieka nad dziećmi przy pomocy zatrudnionych lub współpracujących z Organizatorem Opiekunek oraz wszelkie inne Usługi świadczone w ramach Serwisu.
Opiekunka – osoba fizyczna wykonująca Usługę oferowaną przez Organizatora.
Serwis – strona internetowa „agencjanian.pl”.
Oferta – dostępny pakiet opieki nad dziećmi, określający szczegółowo warunki opieki w zakresie czasu i miejsca.
Tryb zwykły zamówienia – złożenie przez Klienta zamówienia Usługi, z terminem rozpoczęcia realizacji po upływie 13 godzin od momentu złożenia.
Tryb express zamówienia - złożenie przez Klienta zamówienia Usługi, z terminem rozpoczęcia realizacji po upływie 4 godzin od momentu złożenia.
Cennik – wyrażona w polskich złotych (PLN) wartość za godzinę (słownie: jedna godzina) Usługi.
Opłata manipulacyjna - koszt transakcji dokonanej za pośrednictwem przelewy24.pl.
Opłata aktywacyjna – przelew weryfikacyjny z tytułu opłaty za rejestrację w Serwisie.

 

Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny w Serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem: www.agencjanian.pl/ [xxxxxxx], zawierający dane niezbędne do realizacji przez Organizatora Usługi.
Administratorem Serwisu „agencjanian.pl”, jest: Beata Pietrusewicz, działającą pod firmą: „Agencja Niań Beata Pietrusewicz” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 224B/9 (kod pocztowy 60-166), wpisaną do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 27609 o zidentyfikowaną po nadanym numerze NIP: 772-230-75-73;  REGON: 300900510.

 

§ 3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług

Organizator w ramach Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnie z cennikiem oraz ofertą stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu dostępnymi w Serwisie świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na zapewnieniu Klientowi opieki nad dziećmi przy pomocy zatrudnionych lub współpracujących z Organizatorem Opiekunek.
Świadczone przez Organizatora Usługi polegają, w szczególności na zapewnieniu opieki nad dziećmi, w jednej z opcji, zgodnie z Ofertą i Cennikiem.
Organizator wystawia rachunek bądź fakturę VAT za wykonane usługi na żądanie Klienta.

 

§ 4 Wymagania techniczne korzystanie z Serwisu

Aby korzystać z Serwisu, Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne:
komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie „cookies”
JavaScript.
Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość realizacji przelewów pieniężnych lub posiadanie karty kredytowej.
Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej.
Administrator Serwisu może wdrażać do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązania funkcjonalne, identyfikacyjne lub inne, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Klientów, Administratora Serwisu albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet. W szczególności Administrator Serwisu może oznaczać różnymi metodami i cechami materiały przekazywane do Serwisu przez Klientów, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Klienta przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Klient może zwrócić się do Administratora Serwisu o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator Serwisu będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.


§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

Zamówienie Usługi wiąże się z koniecznością dokonania Rejestracji w Serwisie. Rejestracja w Serwisie  przebiega w sposób następujący:
Klient wypełnia formularz z danymi znajdujący się na stronie internetowej: agencjanian.pl w zakładce „rejestracja konta”,
Na e-mail Klienta podany podczas procesu rejestracji przychodzi informacja o tym, że do aktywacji konta został jeden krok – przelew weryfikacyjny na 1,01 PLN (słownie: jeden 01/100 złotych). Przelew opłaty aktywacyjnej dokonywany jest za pośrednictwem rachunku ROR/osobistego lub rachunku bieżącego (firmowego) Klienta.
Po dokonaniu opłaty aktywacyjnej Organizator w ciągu 3 dni roboczych dokonuje weryfikacji danych i aktywuje konto.
Klient od momentu aktywacji konta może korzystać z Usług , za pośrednictwem Panelu Klienta. 
Po pomyślnym procesie rejestracji, opłata aktywacyjna, o której mowa w pkt. 1 lit. b) jest zwracana Klientowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana. 
Zamówienie Usługi oferowanej przez Organizatora następuje drogą elektroniczną poprzez:
wybór dostępnego pakietu opieki,
wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem: www.agencjanian.pl/ [xxxxxxx],
akceptację wyboru wybranego pakietu opieki, poprzez od kliknięcie,   
akceptację niniejszego Regulaminu i Klauzul polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” oraz oświadczeń
uiszczenie wynagrodzenia za Usługę, zgodnie z Cennikiem.
Po zamówieniu Usługi Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zlecenia wraz z podaniem informacji niezbędnych do realizacji Usługi.
Potwierdzenia dokonania zamówienia Organizator przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail i/lub podany numer telefonu w formie wiadomości tekstowej (sms), w terminie niezwłocznym nie później jednak niż 13 godzin, z zastrzeżeniem „trybu express”, w którym potwierdzenie dokonania zamówienia Organizator przesyła Klientowi, w terminie 4 godzin. Naliczanie godzin w wymienionych trybach odbywa się w godzinach od 6.00 do 22.00, czyli z pominięciem godzin nocnych tj. od 22.00 do 6.00.
Zawarcie Umowy następuje po przesłaniu przez Organizatora, Klientowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3. Potwierdzenie zamówienia Organizator przesyła w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu.
Zamówienie na Usługi jest realizowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, z wyłączeniem Świąt: Boże Narodzenie, Nowy Rok oraz Wielkanoc, pod warunkiem dostępności Opiekunki uwidocznionej w kalendarzu dostępnym pod adresem:   www.agencjanian.pl/ [xxxxxxx],
Organizator dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi. W szczególności Organizator gwarantuje stawienie się Opiekunki w miejscu i o czasie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
Odwołanie przez Organizatora złożonego zamówienia na wytypowaną przez Klienta Opiekunkę, ze względu na niemożności wykonania zleconej usługi z ważnych przyczyn, w szczególności: choroba bądź zdarzenie losowe powoduje, iż w pierwszej kolejności Organizator przedstawia kolejną Opiekunkę, a w przypadku braku takiej możliwości, powoduje anulację zamówienia. Anulacja zamówienia wiąże się ze zwrotem wynagrodzenia za usługę na rachunek Klienta, z którego została dokonana płatność, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych.
Odwołanie przez Klienta złożonego zamówienia, w:
Trybie zwykłym:
– w terminie 24 godzin bądź krótszym przed wykonaniem usługi, powoduje, że uiszczona Cena za Usługę nie podlega zwrotowi,

– w terminie powyżej 24 godzin przed wykonaniem usługi, powoduje zwrot uiszczonej Ceny za nie wykonaną Usługę w terminie 21 dni kalendarzowych. W przypadku anulacji zamówienia, Organizator potrąci z należności, które jest zobowiązana zwrócić Klientowi, opłatę manipulacyjną w wysokości 1,45% całości zwracanej kwoty. Opłata manipulacyjna zawiera w sobie koszt transakcji dokonanej za pośrednictwem przelewy24.pl.

Trybie express - uiszczona kwota nie podlega zwrotowi.
Klient zobowiązuje się nie nawiązywać stosunku pracy, ani jakiegokolwiek innego stosunku umownego z Opiekunką zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, która świadczyła na jego rzecz usługę opieki na mocy niniejszego Regulaminu, w ciągu 12 miesięcy od dnia jej rozwiązania/wygaśnięcia/zakończenia/odstąpienia. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z powyższego zobowiązania, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Powyższa kara umowna znajduje także zastosowanie w przypadku gdy wyżej wymienione naruszenia zostaną podjęte przez krewnych, osoby spowinowacone i osoby bliskie dla Klienta, lub inne osoby działające na jego zlecenie. Organizator jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 6 Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

Korzystając z Serwisu każdy jego Klient zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, a także naruszającym dobra osobiste oraz prawa autorskie, w szczególności Organizatora i innych Klientów.
Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

 

§ 7 Płatności

Płatność za skorzystanie z Usługi, o której mowa w § 3 Regulaminu, następuje za pośrednictwem Systemu Płatności Internetowej (dalej: SPI): przelewy24.pl.
Płatności dokonuje się według stawki, zgodnie z Cennikiem, w zależności od rodzaju Pakietu Opieki.
Stawka godzinowa, zgodnie z Cennikiem, rozliczana jest co 60 minut.
W przypadku zleceń, których czas realizacji kończy się po godzinie 22:00, cena Usługi powiększona będzie o kwotę  wynikająca z Cennika, tytułem pokrycia kosztów przejazdu Opiekunki do domu.
W przypadku, gdy po wykonaniu zleconej usługi Opiekunka nie będzie mogła opuścić miejsca, w którym usługa była wykonywana, z przyczyn od niej nie zależnych, Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, w wysokości dwukrotności stawki za 1h zlecenia wg Cennika,  za każdą rozpoczętą godzinę. Powyższa opłata, płatna jest na podstawie przesłanego rachunku w formacie PDF na adres e-mail Klienta, w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku.

 

§ 8 Postanowienia dotyczące konsumentów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 683) przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących opieki nad dziećmi.

 


§ 9 Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na skutek okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu pomimo zachowania należytej staranności (odpowiedzialność kontraktowa),
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzenie szkody, w rozumieniu art. 415 i nast. KC, osobie pozostającej pod opieką, lub na mieniu znajdującym się w lokalu pod którym zlecenie będzie wykonywane (odpowiedzialność deliktowa). 
Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:
następstwa podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji w czasie wypełniania formularza zgłoszeniowego,
udostępnienie przez Klienta osobom trzecim danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
szkody spowodowane okolicznościami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa,
nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń Klienta, a także nieprawidłowego działania oprogramowania, z którego korzysta Klient lub nieprawidłowym działaniem dostawcy usług internetowych, z których korzysta Klient.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przesyłane na adres e-mail: reklamacje@agencjanian.pl lub na adres siedziby Administratora Serwisu.
Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji, zostanie ona rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie poinformowany tą samą drogą o zajętym stanowisku.
W przypadku braku akceptacji przez Administratora Serwisu zgłoszonej reklamacji, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


§ 11 Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu.
Korzystanie z Serwisu przez Klientów nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisach.
W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.).
Administrator Serwisu zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. 

 

§ 12 Ochrona danych osobowych. RODO. Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych Klientów, RODO oraz polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie uregulowane jest w dokumencie o nazwie: Klauzula polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie internetowym agencjanian.pl zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

 


§ 13 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Do pełnego korzystania z Serwisu w roli Klienta niezbędna jest rejestracja zgodnie z § 5 Regulaminu, a nadto wypełniając formularz rejestracyjny - wybierając nazwę i hasło oraz podając prawdziwy adres e-mail, pozwalający na potwierdzenie rejestracji przez nowego Klienta.
Nowy Klient sam uruchamia swoje konto klikając w link aktywacyjny przysłany na adres e-mail, który podał w formularzu rejestracji. Od tego momentu ma dostęp do usług zapewnianych zarejestrowanym Klientom w Serwisie.
Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu wystarczy, że użytkownik wyśle do Administratora Serwisu dyspozycję usunięcia konta. W konsekwencji nazwa Klienta oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji.
Usunięcie lub czasowe zablokowanie przez Administratora Serwisu konta Klienta może nastąpić też, jeżeli Klient narusza prawo lub Regulamin, zwłaszcza w przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisie przez Klienta.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania i wykonywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne rzeczowo i miejscowo właściwe dla Organizatora i/lub Administratora Serwisu.
W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zamieści w ramach Serwisu informację w tym przedmiocie oraz powiadomi Klienta o zaistniałej zmianie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej: „agencjanian.pl”.
Klientów, którzy korzystają z Usług świadczonych przez Organizatora w chwili zmiany postanowień Regulaminu, obowiązują postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.